Inventering strandskogen vid Sjövikstornet

Naturvärdesinventering i Sjöviksskogen i anslutning till fågeltornet.

Inventering gjord av Bo Karlsson Katrineholm.

Fastmarksområdet sträcker sig från Fågeltornets parkeringsplats nästan bort till

den stora rastplatsen vid landsvägen. Här växer en olikåldrig ca 90-årig

lövblandskog med ett stort inslag av ädellövträd. I undervegetationen finns ett

rikt inslag av en artrik buskflora och småträd.

I trädskiktet dominerar Ek, Asp, Vårtbjörk och Al med inslag av Alm, Ask, Lönn,

Sälg, Lind, Rönn och Gran spridda i området.

I buskskiktet finns Berberis, Hassel, Hagtorn, Brakved, Hägg, Häggmispel,

Krusbär, Skogsvinbär, Vresros, Druvfläder, Blekspirea och Olvon.

Fältskiktet är av örttyp.

Signalarter och Rödlistade arter: Blodsopp, Kandelabersvamp,

Stubbspretmossa, Lind, Ormbär, Tvåblad och Tibast samt de

numera rödlistade träden Alm och Ask.

Dessutom finns de fridlysta orkidéerna Nattviol och Grönvit Nattviol.

Nyckelelement: Relativt gamla Aspar, Ekar och Sälgar samt död ved i form av

lövlågor, torrträd och högstubbar.

Åtgärdsförslag: Frihuggning av Ädellövträden  (Ek, Alm, Ask). All död ved lämnas kvar.

 

Där fastmarken slutar övergår området i en luckig och ojämn sumpskog, som domineras av Al

med ett inslag av Glasbjörk, Knäckepil och Jolster. Området är vid högvatten

näst intill omöjligt att beträda.

I buskskiktet dominerar Gråvide med inslag av Brakved, Svarta Vinbär och Blekspirea.

Fältskiktet är av Starr-Fräkentyp.

Signalarter: Kantarellmussling, Kärrbräken, Rankstarr och Missne.

Nyckelelement: Lövträdsocklar och död ved i form av lövlågor, torrträd och högstubbar.

Åtgärdsförslag: Lämnas orört.

 

Mellan sumpskogen och sjön vidtar ett mer eller mindre brett vassbälte med inslag av Gråvide.

Åt sydost mot landsvägen finns en före detta åker, som för cirka 15 år sedan planterades med Ek,

Lind, Fågelbär och Björk. Området hägnades in till skydd mot betande Hjortdjur.

 

I ett vidare perspektiv fortsätter artrika zoner med lövträd längs med sjöar och

åar hela vägen ut mot Östersjön. Dessa utgör viktiga spridningsvägar och

boplatser för både växt- och djurlivet.

 

Utdrag ur Naturvärdesinventering strandskogen vid Sjövikstornet.

 

Missne                               Call apalustris                                        Signalart

Rankstarr                          Carex elongata                                      Signalart

Tibast                                 Daphne mezereum                               Signalart

Ask                                     Fraxinus excelsior                                 Rödlistad, VU

Tvåblad                             Listera ovata                                          Signalart

Ormbär                              Paris quadrifolia                                   Signalart

Nattviol                             Platanthera bifolia                                 Fridlyst

Grönvit Nattviol              Platanthera chlorantha                           Fridlyst

Kärrbräken                       Thelypteris palustris                             Signalart

Alm                                     Ulmus glabra                                      Rödlistad, VU

Stubbspretmossa            Herzogiella seligeri                               Signalart

Blodsopp                           Boletus erythropus                               Signalart

Kandelabersvamp           Clavicorona pyxidata                            Rödlistad

Kantarellmussling           Plicaturopsis crispa                              Signalart